Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

  1. Оніпко З. С. Концепція мінімальної держави в лібертаристських поглядах Роберта Нозіка/ З. С. Оніпко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Політологія, Соціологія, Право. – Вип. 3/4 (31/32). – Київ, Одеса, 2016. – С. 164-170.
  2. Оніпко З. С. Концепції мінархістів щодо місця й ролі держави в суспільстві/ З. С. Оніпко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Серія «Політичні науки». – Вип. 24, Частина ІІ. – К., 2017. – С. 68-75.

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Оніпко З.С. Анархо-капіталізм в системі лібертаризму /З. С. Оніпко// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво Гілея», 2018. – Випуск 131(№4). – С.398-402.
  2. Оніпко З. С. Особливості лібертаріанських партій країн Європи/З. С. Оніпко// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Вип. 21. – Львів, 2018. – С. 126-132.
  3. Оніпко З. С. Вплив ідей американських анархо-індивідуалістів на розвиток лібертаріанства/З. С. Оніпко// Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Вип. 23-24. – Маріуполь, 2019. – с.234-245

Матеріали наукових конференцій:

  1. Оніпко З. С. Лібертаризм як ідейно-політична течія/ Оніпко З. С. //Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2017», 25–26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів]/ редкол.: А.Є. Конверський [та ін.].– К.: Видавничо-поліграфічний центр«Київський університет», 2017.– Ч.7.– С.30-32.
  2. Оніпко З. С. Політичні напрями дослідження Інституту Катона (США) та Інституту Людвіга фон Мізеса (США) / Оніпко З. С. // Збірник наукових матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку науки та техніки» (23 березня 2018 р). – Вінниця, 2018. – С. 16-20.
  3. Оніпко З. С. Лібертаріанська партія США: історія, ідеологія, особливості / Оніпко З. С. // Наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2018» (15-16 травня 2018 р.).  – Львів, 2018. – С. 217-219.
  4. Оніпко З. С. Індивідуальний анархізм Ганса-Германа Хоппе / Оніпко З. С. // II Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та наука в умовах глобальних трансформацій». – Ч. 2 (26-27 жовтня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 32-34.
  5. Оніпко З. С. Концепція анархо-капіталізму Мюррея Ротбарда / Оніпко З. С. // Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». – Ч.2 (29-30 березня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 25-27.