Кафедра психології і педагогіки здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.
Виконується освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти.
Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – чотири роки.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти PhD НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Відділ аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»