1998 рік

Формування кафедри.
Відкрито аспірантуру зі спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. Випускниками аспірантури Н.М. Дорошенко, О.А. Жирун, Т.Ю. Гущиною, І.О. Блохіною, О.С. Ковальчук, М.О. Кононець захищено кандидатські дисертації зі спеціальностей 19.00.07 і 19.00.10.

1999 рік

З метою об’єднання однодумців кафедра виступила ініціатором проведення Всеукраїнських науково-методичних конференцій «Проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи», що відбулися на базі НТУУ “КПІ” (до 2011 р.). Започаткована як всеукраїнська конференція згодом набула статусу міжнародної.
З цього року завідувач кафедри, кандидат психологічних наук О.В. Винославська є членом Міжнародної Асоціації сімейної терапії.

2001 рік

З цього року за ініціативою кафедри видається збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка», в якому докторанти, аспіранти і здобувачі публікують основні результати своїх дисертаційних досліджень. Для здійснення цього проекту були об’єднані зусилля факультетів соціології, лінгвістики та кафедри психології і педагогіки. Дане наукове видання включено до переліку наукових видань ВАК України, має свідоцтво про державну реєстрацію, є періодичним – виходить три збірника у рік.
Проведено Другу міжнародну науково-методичну конференцію «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи».
Видано навчальний посібник «Людські стосунки». Авторами виступили О.В. Винославська і М.П. Малигіна.

2001-2002 роки

З цього навчального року кафедрою розпочато підготовку магістрів за спеціальностями: 8.000005 – Педагогіка вищої школи; 8.000009 – Управління навчальним закладом.
У співдружності з психологами Росії, Норвегії та Болгарії проведено три Міжнародні методологічні семінари «Сімейна психотерапія: загальні та національні проблеми» (липень 2001 р., квітень 2002 р. та жовтень 2002 р.).

2003 рік

Проведено Третю міжнародну науково-методичну конференцію «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи».
Успішний захист кандидатської дисертації Н.М. Дорошенко на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: д. психол. н., проф. Г.В. Ложкін.

2004 рік

Співробітниками кафедри видано збірник наукових праць «Психологічний ресурс простору вищої освіти» (Випуск 1), які відззеркалюють основні напрями наукової діяльності викладачів, аспірантів і здобувачів кафедри. Видання стало підсумком п’ятирічної наукової діяльності кафедри.
Видано монографію О.А. Бреусенко-Кузнецова «Казни Египетские. К экзистенциально-психологическим истокам современного мифотворчества» (рос.).

2005 рік

Колективом кафедри випущено навчальний посібник «Психологія» для студентів вищих технічних навчальних закладів України за науковою редакцією канд. психол. наук О.В. Винославської. Авторами посібника виступили Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва А.С., Дорошенко Н.М., Ложкін Г.В, Карамушка Л.М., Мейтарчан С.Ю., Мелащенко Е.М., Чукавіна Т.Е.
Проведено Четверту міжнародну науково-методичну конференцію «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи».
Видано монографію О.А. Бреусенко-Кузнецова «Опыт сказочничества. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса» (рос.).

2006 рік

Кафедра продовжує працювати у складі факультету соціології НТУУ «КПІ» (згодом факультет соціології і права).
Видано навчальний посібник «Людські стосунки» (друге видання, доповнене і перероблене), авторами якого є О.В. Винославська і М.П. Малигіна.
Видано навчальний посібник «Економічна психологія» – перший в Україні у цій галузі. Автор – Г.В. Ложкін.
Доцентів О.В. Винославську і В.П. Головенкіна включено до банку експертів Міністерства освіти і науки України з ліцензування та акредитації спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».
Видано навчальний посібник «Дизайн и эргономика» (рос.). Автори – А.Ш. Апішева, Т.Е. Чукавіна.
Успішний захист кандидатської дисертації О.А. Жирун на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: к. психол. н., доцент О.В. Винославська.

2007 рік

Співробітниками кафедри видано збірник наукових праць «Психологічний ресурс простору вищої освіти» (Випуск 2) за підсумками десятирічної наукової діяльності викладачів і аспірантів кафедри психології і педагогіки та до 10-річного ювілею кафедри.
Проведено П’яту міжнародну науково-методичну конференцію «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи».
Видано навчальний посібник «Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика». Авторами є Г.В. Ложкін і Н.І. Пов’якель.

2008 рік

Колектив кафедри святкує 10-річний ювілей кафедри та 35-річчя науково-педагогічної діяльності завідувача кафедри О.В. Винославської.
Видано курс лекцій О.А. Бреусенко-Кузнецова “Теория личности: зарубежный опыт теоретизации” (рос.).
Видано навчальний посібник “Економічна психологія” (третє видання, доповнене і перероблене), авторами якого є Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк, В.Л. Комаровська.

2009 рік

Кафедра розпочала просвітницьку і громадську діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). О.С. Ковальчук і А.М. Сингаївська є представниками НТУУ “КПІ” у мережі “КСВ в освіті”, що організована Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” в Україні.
Проведено Шосту міжнародну науково-методичну конференцію “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”.
Успішний захист кандидатської дисертації Т.Ю. Гущіною на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07– Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: д. психол. н., проф. Г.В. Ложкін.

2010 рік

Розроблено нову навчальну дисципліну “Соціальна відповідальність в інженерії”. Авторський колектив кафедри – під керівництвом зав. кафедри О.В. Винославської.
Професор Г.В. Ложкін отримав звання “викладач-дослідник” за щорічними підсумками наукової діяльності.

2011 рік

Робоча програма “Соціальна відповідальність в інженерії” авторського колективу кафедри під керівництвом зав. кафедри О.В. Винославської відзначена другим місцем у Всеукраїнському конкурсі на кращу робочу програму з КСВ.
Успішний захист кандидатської дисертації А.В. Мірошниченко на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук (спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки).
Заснування Міжнародного центру розвитку ділової етики. Директор – О.В. Винославська.
Створено Український осередок Європейскої мережі ділової етики у структурі EBEN за керівництвом О.В. Винославської.
Опубліковано словник-довідник “Психологія: терміни, поняття, визначення” і навчально-наукове видання “Психологія здоров’я людини” (рос.) за редакцією професора Г.В. Ложкіна; навчальний посібник “Психология спорта: схемы, комментарии, практикум” (рос.), автором якого є Г.В. Ложкін.
Успішний захист кандидатської дисертації О.М. Мелащенко на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук (спец. 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії).
Успішний захист кандидатської дисертації А.М. Сингаївською на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук (спец. 09.00.10 – Філософія освіти).
Проведено Сьому міжнародну науково-методичну конференцію “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”.

2012 рік

Успішний захист кандидатської дисертації І.О. Блохіною на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: к. психол. н., доцент О.В. Винославська.
Успішний захист кандидатської дисертації О.С. Ковальчук на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.10 – Організаційна психологія; економічна психологія). Науковий керівник: к. психол. н., доцент О.В. Винославська.
Видано навчальний посібник “Психология здоровья человека” (рос.) за редакцією професора Г.В. Ложкіна.
Успішний захист кандидатської дисертації М.О. Кононець на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.10 – Організаційна психологія; економічна психологія). Науковий керівник: д. психол. н., проф., член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України Л.М. Карамушка.

2013 рік

Видано навчальні посібники «Психологія праці» і «Психология труда» (рос.) за редакцією професора Г.В. Ложкіна.
Наукове видання «Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія. Психологія. Педагогіка” має нову редакційну політику і переходить на міжнародні стандарти.
Започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти».

2014 рік

Вийшла друком нова методична розробка нашої кафедри «Психологія конфлікту: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання». Укладач М.О. Кононець.
На кафедрі відбулася зустріч з відомим боксером, чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні, заслуженим майстром спорту Олександром Усиком.
Успішний захист кандидатської дисертації Т.П. Рисинець на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: д. психол. н., проф. Г.В. Ложкін.
Успішний захист кандидатської дисертації І.С. Потоцької на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.

2013-2015 роки

Кафедру очолював професор Ложкін Г.В., доктор психологічних наук. Заслужений діяч науки і техніки України.

2015 рік

Кафедру очолює професор Волянюк Н.Ю., доктор психологічних наук.
Присвоєння вченого звання Професора кафедри психології і педагогіки Винославській О.В.
Успішний захист кандидатської дисертації О.В. Москаленко на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія).
Успішний захист докторської дисертації С.Ю. Гуцол на здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук (спец. 19.00.05 – Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи.).

2016-2018 рік

Кафедра психології і педагогіки отримує ліцензію на  здійснення підготовки докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.

Успішний захист кандидатської дисертації В.В.Папуші на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія).
Успішний захист кандидатської дисертації Т.Е.Чукавіної на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук (спец. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія).

2021 рік

Успішний захист кандидатської дисертації О.І. Боковець на здобуття наукового ступеню доктор філософії (спеціальність 053 Психологія).  Науковий керівник: д. психол. н., проф. Н.Ю. Волянюк.