Кафедра психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює у складі факультету соціології і права. Очолює кафедру професор Волянюк Наталія Юріївна, доктор психологічних наук. Кафедра психології і педагогіки є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу усім студентам та аспірантам університету.

На кафедрі працюють 12 викладачів: 3 професори, 4 доцента, 3 старших викладача, 2 викладача.

З 1998 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.0007 – Педагогічна та вікова психологія. Випускниками аспірантури І.О. Блохіною, Т.Ю. Гущиною, Н.М. Дорошенко, О.А. Жирун, О.С. Ковальчук, М.О. Кононець, а також здобувачами кафедри Т.П. Рисинець, І.С. Потоцькою захищено кандидатські дисертації. У період 2001-2012 рр. здійснювалася підготовка магістрів за спеціальностями 8.000005 – Педагогіка вищої школи і 8.000009 – Управління навчальним закладом. Зокрема у магістратурі було підготовлено іноземних студентів з Китаю та Ізраїлю.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету;
– психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної;
– психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій;
– проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології;
– активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія.
З 2004 р. колективом кафедри виконується бюджетна науково-дослідна тема № 0115U007213 “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету ”

Кафедра проводить видавничу діяльність. Так, до 5-річного (2004 р.) та 10-річного ювілею кафедри (2007 р.) колективом кафедри видано збірники наукових праць “Психологічний ресурс вищої освіти”. Вийшло з друку два видання навчального посібнику з дисципліни “Психологія” для студентів технічних спеціальностей (під редакцією О.В. Винославської), якому надано гриф Міністерства освіти і науки України. З 2001 р. видається збірник наукових праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”, включений до переліку наукових видань ВАК України, в якому докторанти, аспіранти і здобувачі публікують результати досліджень. У 2006 р. друковане видання було оновлено, у 2012-2013 рр. редакція ініціює перехід на міжнародні стандарти.

У 1999-2011 рр. кафедрою проведено сім науково-методичних конференцій “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”. Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних, регулярно збирали представників багатьох академічних і наукових шкіл. Конференція 2007 року була зорганізована на основі Інтернет-комунікацій. У 2013 року започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти”.

Основний напрям роботи кафедри – це навчальна, методична, наукова та організаційна діяльність. Дисципліни викладаються за двома блоками – педагогічним та психологічним.
До педагогічного блоку відносяться такі дисципліни:
– «Методика викладання у вищій школі»;
– «Педагогіка вищої школи»;
– «Педагогіка»;
– «Педагогічна майстерність та основи педагогіки».
Психологічний блок складається з наступних дисциплін:
– «Соціальна психологія»;
– «Психологія безпеки»;
– «Психологія конфлікту»;
– «Психологія»;
– «Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі»;
– «Економічна психологія»;
– «Психологія здоров’я та здорового способу життя»;
– «Юридична психологія»;
– «Загальна психологія».

19.01.2018 відбулось урочисте засідання кафедри психології і педагогіки з нагоди 20-річчя її заснування. Докладніше

На кафедрі виконується бюджетна науково-дослідна тема № 0115U007213 “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету”. В рамках цієї теми співробітниками кафедри, аспірантами і здобувачами здійснюються наукові дослідження за такими напрямками:
– формування психологічної культури і професійної етики викладачів технічного університету;
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– проблеми психології безпеки особистості;
– психологія лідерства майбутніх інженерів;
– психологія здоров’я і спорту;
– психологічний супровід професійного становлення фахівців технічного профілю.

Кафедра співпрацює з іншими вищими навчальними закладами України, зокрема, з Національним університетом “Львівська політехніка” (кафедра інженерно-педагогічної підготовки), Тернопільським державним технічним університетом ім. І. Пулюя (кафедра психології у виробничій сфері); Білоцерківським державним аграрним університетом (кафедра педагогіки і психології), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (кафедра психології), Рівненським державним гуманітарним університетом (кафедра загальної психології та психодіагностики).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами НАПН України: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка (лабораторії: методології та теорії психології, когнітивної психології, організаційної психології); Інститутом вищої освіти (відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти). Підтримуються робочі стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Київською арт-терапевтичною асоціацією.

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є Каунаський Технічний Університет (гуманітарна кафедра) – Литва, м. Каунас та Вроцлавський Технічний Університет (кафедра гуманітарних та соціальних наук) – Польша, м. Вроцлав.

Громадська діяльність співробітників кафедри охоплює як наукову сферу, так і просвітницьку. Викладачі кафедри є дописувачами у громадсько-інформаційних виданнях (газета “Політехнік”, “День” та ін.), неодноразово брали участь у радіотрансляціях (радіохвилі “Перший національний”, “Промінь” та ін.) та телевізійних програмах (телеканали УТ-1, Інтер, Новий канал та ін).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Кафедра розташована у приміщеннях 117, 117-А 7-го корпусу, де розміщені кабінет завідувача кафедри, зала засідань, викладацька, навчально-методичний кабінет, 2 кімнати навчально-допоміжного персоналу.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси