1. Психологія : Методичні рекомендації до виконання домашніх контрольних робіт для студ. усіх спец. денної та заочної форми навчання / Уклад.: А.Ш. Апішева, І.О. Блохіна, О.В. Винославська, С.Ю. Гуцол, В.О. Федченко. – К. : Політехніка, 2014. – 52 с.
Методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання.
Запропоновані в методичних рекомендаціях завдання для виконання домашніх контрольних робіт покликані сприяти підвищенню психологічної компетенції майбутніх спеціалістів та дозволяють студентам здійснити комплексний дослідницький та діагностичний контакт із проявами психічних явищ, базові знання щодо яких ними отримано у лекційному курсі.
Методичні рекомендації складаються із передмови, контрольного листа, інструкцій щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Психологія».
Виданню надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 квітня 2014 р., протокол № 8 (Свідоцтво про надання грифа НМУ № Е 13/14-104).
Скачати:
Зміст

2. Психологія : Зошит для виконання домашніх контрольних робіт для студ. усіх спец. денної та заочної форми навчання / Уклад.: А.Ш. Апішева, І.О. Блохіна, Т.Ю. Гущина. – К. : Політехніка, 2014. – 28 c.
Методична розробка «Зошит для виконання домашніх контрольних робіт» призначена для оптимізації самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія».
Зошит для виконання домашніх контрольних робіт складається із передмови, контрольного листа, бланків для відповідей, таблиць для оцінювання результатів та бланків для висновків за результатами виконаних практичних завдань з дисципліни «Психологія».
Зошит для виконання домашніх контрольних робіт призначений для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання.
Публікації надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17 квітня 2014 р., протокол № 8 (Свідоцтво про надання грифа НМУ № Е 13/14-106).
Скачати:
Зміст

3. Психологія конфлікту: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студ. усіх спец. денної та заочної форми навчання / Уклад.: М.О. Кононець. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2014. – 44 с.
Методичні рекомендації призначені для самостійної роботи з дисципліни «Психологія конфлікту» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Методичні рекомендації, підготовлені для того, щоб допомогти студентам у засвоєнні практичних знань та умінь з дисципліни «Психологія конфлікту». До них увійшли методики, за допомогою яких можна здійснювати психодіагностику та самодіагностику особистісних властивостей та психологічних відмінностей міжособистісної взаємодії, які можуть сприяти виникненню конфліктів, а також визначати шляхи їхнього коригування.
Рекомендовано методичною комісією ФСП НТУУ «КПІ» (Протокол № 2 від 25 вересня 2014р.) Затверджено на засіданні Вченої ради ФСП НТУУ «КПІ» (Протокол № 2 від 29 вересня 2014 р.).
Скачати:
Зміст

4. Основи педагогіки: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів факультету соціології і права напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»(у весняному семестрі 2014/15 н.р.)/ Уклад.: Є. В. Пузирьов,О. А. Стовбун. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 54с.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогіки» для студентів факультету соціології і права (напряму підготовки 6.030101 «Соціологія») денної форми навчання у весняному семестрі 2014/15 навчального року враховують особливості організації навчального процесу у семестрі відповідно до наказу «Про особливості підготовки, організації та проведення навчального процесу у весняному семестрі 2014-2015 навчального року» від 03.11.2014 р. № 1-293.
Скачати:
Зміст

5. Основи педагогіки: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для магістрів Інституту прикладного системного аналізу денної форми навчання / НТУУ “КПІ”; уклад.: Є. В. Пузирьов,О. А. Стовбун. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 38 с.
Скачати
Зміст

6. Педагогіка: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів факультету біомедичної інженерії денної форми навчання / НТУУ “КПІ”; уклад.: Є. В. Пузирьов, О.М. Мелащенко, О.В. Москаленко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 55 с.
Скачати
Зміст