Вимоги до статей збірника наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка».

Вимоги до змісту

Редакція приймає матеріали, зміст яких оформлено відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.).
Мова статей – українська.
Обов’язковим є посилання в тексті статті на всі використані джерела.
Структура статті:
– актуальність;
– постановка проблеми;
– аналіз останніх публікацій та досліджень в даній області;
– мета статті;
– виклад основних положень статті;
– висновки і перспективи подальших розробок (досліджень).
Структурні частини вказувати не обов’язково.

Послідовність викладення матеріалу

У першому рядку зліва вказати УДК. Наступні рядки по центру:
– назва статті (великими літерами, розмір шрифту 14, жирний);
– ініціали і прізвище автора або співавторів (розмір шрифту 12, жирний);
– вчений ступінь, вчене звання, посада автора (розмір шрифту 12, курсив);
– розгорнута назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив).
Через рядок – основний текст статті. Розмір абзацу – 1,25 см.
У кінці статті через рядок – список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. Курсивом виділити прізвища авторів або перше слово назви. Джерела в списку подавати відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.).

Вимоги до оформлення

Обсяг статті (разом із рисунками і таблицями) – 0,5 др. арк. (10-12 стор.).
Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: 2,5 см. Основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
Таблиці та рисунки подавати також і в окремому файлі (аркушах). Заголовки таблиць розміщують по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерацію праворуч таблиці над заголовком. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під рисунками з їхньою нумерацією розміщують по центру (розмір шрифту 14).

В окремому файлі подати:

– українською, російською та англійською мовами назви статті, прізвище автора (співавторів), анотації обсягом 1000 знаків; прізвище та ім’я англійською записати відповідно до закордонного паспорту;
– ключові слова (4-5) мовою статті;
– рубрику (одну): Філософія. Психологія. Педагогіка;
– електронну адресу автора (співавторів) для листування.

Подання статті до редакції

Роздрукований текст статті подавати у двох примірниках. Другий примірник – з підписом автора (авторів) статті. Аспіранти і магістранти подають рецензію на статтю від наукового керівника. Редакція публікує статті, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.
Електронну версію статті з розширенням файлу (файлів) .doc надсилати на скриньку: evgar@meta.ua