fotostend2

1. Ложкін Г. В., Комаровська В. Л. Економічна психологія : навч. посіб. / Ложкін Г. В., Комаровська В. Л. – К. : Персонал, 2014. – 412 с.
У навчальному посібнику зосереджено увагу на основних проблемах економічної психології, розкрито сутність економічної свідомості, дано характеристику її складовим елементам, визначено особливості економічної поведінки, розглянуто ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено психології комерційної таємниці, психологічним аспектам власності, психології підприємництва, економічній безпеці держави, регіону, підприємства та окремої особистості. Досить детально розкрито особливості споживацької поведінки та психологію оекламеої діяльності, широко використано досвід іноземних фахівців, в тому числі і російсьеих психологів. Розглянуто актуальні проблеми врахування особистісних якостей, моделей економічної поведінки і психологічниї закономірностей у господарській діяльності спритимуть удосконаленню економічної поведінки читачів.

2. Кононець М. О. Психологія професійної моральності підприємців: теорія та сучасна практика : монографія / Кононець М. О. – К. : Омега-Л, 2013. – 166 с.
Монографію присвячено аналізу психологічних умов реалізації професійної етики підприємцями. У роботі визначено місце психології професійної моральності підприємця в системі психологічних знань, розширено і доповнено уявлення про вплив організаційних, професійних та професійно-моральнісних чинників на реалізацію професійної етики підприємцями, обґрунтовано психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями.
Виявлено недостатній рівень розвитку основних параметрів професійної моральності підприємців. Проаналізовано взаємозв’язок між параметрами професійної моральності підприємців та організаційними, професійними і соціально-демографічними чинниками реалізації ними професійної етики.
Розроблено тренінгову програму сприяння розвитку професійної моральності підприємців, яка складається з п’яти послідовно здійснюваних тренінгів, спрямованих на підвищення рівня моральної свідомості підприємця, формування в нього навичок етичної поведінки та етичних взаємовідносин у професійній діяльності, закріплення етичних норм міжнародного бізнесу.
Монографія розрахована на науковців, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, організаційних психологів, підприємців, студентів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто зацікавлений в отриманні інформації щодо сучасних проблем, пов’язаних з професійною моральністю підприємців.

3. Психологія праці : навч. посіб. / Ложкін Г. В., Волянюк Н. Ю., Солтик О. О. ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191 с.
Представлено коротку історію і методологічні положення психології праці; розглянуто її зміст та місце у психологічній науці; подано основи професіознавства, взаємодії суб’єктів трудової діяльності, їх психічні стани, надійність і безпека праці. Проаналізовано етапи формування профпридатності й пофесіогенез, викладена психологічна характеристика праці в особливих умовах. Для студентів, магістрантів і аспірантів напряму підготовки “Управління персоналом та економіка праці”, а також фахівців, професійні інтереси яких пов’язані з психолоією праці.

4. Ложкин Г. В. Психология труда / Г. В. Ложкин, Волянюк Н. Ю. – К. : Освита Украины, 2013. – 124 с.
В настоящем издании представлена краткая история и основные методологические положения психологии труда; обсуждается содержание этого направления и его место в психологической науке; рассматриваются основы профессиоведения, взаимодействие субъектов трудовой деятельности, а также их психические состояния, надежность и безопасность; анализируются принципы и этапы формирования профессиональной пригодности и профессиогенез (становление субъекта труда); изложена психологическая характеристика труда в особых условиях. Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в психологии, а также специалистов кадровых служб, управления персоналом и социальной работы.

5. Ложкин Г. В. Психология здоровья человека : учебн. пособ. / Г. В. Ложкин, М. И. Мушкевич, Ю.А. Бохонкова ; под. ред. проф. Г. В. Ложкина. – Луганск : Ноулидж, 2012. – 288 с.
Представлено системное обобщение материалов о психическом благополучии человека. Рассмотрены принципы и факты улучшения психического здоровья человека, основные аспекты взаимовлияния позитивных (негативных) эмоциональных состояний, способы психологической защиты, профориентации, профессионального долголетия, что может содействовать пересмотру отношения к образу жизни личности.

6. Ложкін Г. В. Психологія: терміни, поняття, визначення : словник-довідник / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 188 с.
Уміщено понад півтори тисячі широковживаних у теорії та практичній роботі термінів психології українською та російською мовами. Їх визначення є поясненням ключових психологічних понять, упроваджених у сучасну науку. Словникові статті викладені доступною для широкого загалу мовою, можуть використовуватись і в навчальному процесі, і в практичній діяльності.

7. Ложкін Г. В. Психологія здоров’я людини / Ложкін Г. В, Коцан І. Я., Мушкевич М. І. ; ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 352 с.
Видання висвітлює питання, які стосуються психічного здоров’я людини, аналізує принципи та фактори його покращення. Значну увагу приділено емоційним чинникам, які впливають на професійне довголіття, а також актуальним проблемам психологічного захисту особистості. Цінність книги полягає в комплексному викладі питань психології здоров’я. Для студентів, учнів освітніх закладів усіх рівнів, тих, хто цікавиться вищеозначеною проблематикою.

8. Ложкин Г. В. Психология спорта: схемы, комментарии, практикум : учеб. пособ. / Ложкин Г. В. – К. : Освита Украины, 2011. – 484 с.
В учебном пособии отображены в общем виде теоретические и прикладные вопросы современной психологии с учетом специфики спорта. Материал представлен в виде схем и комментариев к ним, что способствует более полному усвоению категорий и понятий психологии спорта. Пособие рассчитано для студентов и магистров, специализирующихся в психологии, а также специалистов спорта и физического воспитания.

9. Психологія : навч. посіб. / Винославська О. В., Бреусенко-Кузнєцов О. А., Зливков В. Л. та ін. ; за наук. ред. О. В. Винославської. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : ІНКОС, 2009. – 390 с.
У навчальному посібнику висвітлені шість блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи, психологія діяльності в системах “людина — техніка”. Вивчення цих розділів психології має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити до власної долі, до особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціальними групами. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

10. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л., Волянюк Н.Ю. Економічна психологія: Навчальний посібник. – 3-тє вид-ня, переробл. і доповн. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464 с.
У навчальному посібнику зосереджено увагу на основних проблемах економічної психології. Розкрита сутність економічної свідомості, дана характеристика її складовим елементам, визначені особливості економічної поведінки. Розглянуто ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значна увага приділена психології комерційної таємниці, психологічним аспектам власності, психології підприємництва, економічній безпеці держави, регіону, підприємства та окремої особистості. Посібник розрахований на економістів, психологів, викладачів, аспірантів, студентів економічних та психологічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться проблемами, дослідження яких знаходяться на стику економіки і психології.

11. Бреусенко-Кузнєцов А.А. Теория личности: зарубежный опыт теоретизации: Курс лекций. – К.: Миллениум, 2008. – 442 с.
В издании представлен опыт рассмотрения зарубежной теорий личности (исходя из потребностей развития отечественной традиции психологической науки). Книга представляет интерес для профессиональных психологов и психотерапевтов различных школ, для социологов, социальных работников и для всех, кто интересуется собой как личностью.

12. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.
Розглянуто актуальні психологічні проблеми конфліктів, їх функцій і місце в житті особистості, а також особливості їх виникнення та вирішення. Особливу увагу звернено на психологічні аспекти аналізу та діагностики конфліктів, прогнозування і профілактики, на психологічні техніки і технології врегулювання конфліктів. У навчальному посібнику подано адаптований комплекс психологічних методик, що дозволяють в значній мірі попереджувати виникнення конфліктних ситуацій, ступінь і частоту виникнення конфліктів, попереджувати психологічні прояви і проблеми впливу конфліктів на становлення особистості та її розвитку, психологічних наслідків конфліктів для особистості, групи, суспільства.

13. Психологічний ресурс простору вищої освіти: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Винославської – К.: Видавнича компанія «КИТ» , 2007. – Випуск 2. – 182 с.
Вирішення проблеми концентрації простору вищої освіти навколо базових психологічно обґрунтованих засад кафедра психології і педагогіки НТУУ “КПІ” здійснює за чотирма основними напрямами: психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості викладача технічного університету, психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості студента в закладах вищої технічної освіти, ретельний перегляд змісту психологічної освіти, психологічне забезпечення впровадження нових інформаційних технологій навчання. Видання містить найбільш важливі досягнення кафедральної психологічної думки, що є необхідними для повноцінної підготовки сучасних інженерів.

14. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 142 с.
Вивчення людських стосунків має практичну значимість для студентів, молодих фахівців та працівників із чималим досвідом роботи: набуті знання допоможуть зрозуміти вплив своїх ставлень на запланований результат, знайти пристойні виходи з найскладніших ситуацій, вдосконалити свої стосунки із співробітниками та керівником. Для навчання студентів в аудиторії, тренування персоналу та керівників організацій, самостійного вивчення.

15. Апишева А.Ш., Чукавина Т.Э. Дизайн и эргономика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – К.: «Видавництво «Політехніка»», 2006. – 280 с.
Рассмотрены вопросы построения композиции, основы цветоведения, инженерно-психологические требования к организации комфортных рабочих мест в системах «человек – техника – среда», эргономические аспекты светоцветовых характеристик производственной среды, а также особенности эстетического и эргономического качества печатной рекламы. Теоретический материал взаимосвязан с практическими задачами экспертизы дизайн-эргономического качества продукции. Иллюстративный материал и приложения облегчают работу с учебным пособием. Для студентов высших учебных заведений инженерно-технических и управленческих специальностей.

16. Психологія: Навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.
У навчальному посібнику висвітлені п’ять блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи. Вивчення цих розділів психології має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання навчать раціонально підходити до власної долі, до особистісного зростання, допоможуть у самопізнанні, встановленні ділових та міжособистісних стосунків. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

17. Бреусенко-Кузнєцов А.А. Опыт сказочничества. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса: Монографія. – К.: КВИЦ, 2005. – 380 с.
Представлен опыт исследования автором экзистенциальной динамики личностного развития при помощи метода «Сочинение волшебной сказки», основанного на структурной модели волшебной сказки В.Я.Проппа. Предложена оригинальная схема анализа сказочных текстов, снабжённая моделью экзистенциального их истолкования.

18. Психологічний ресурс простору вищої освіти: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Винославської – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004. – Випуск 1. – 124 с.
Розкрито сутність процесів гуманізації вищої освіти в широкому психологічному, педагогічному та культурологічному контексті. Видання стало підсумком п’ятирічної наукової діяльності кафедри.

19. Бреусенко-Кузнецов А.А. Казни Египетские. К экзистенциально-психологическим истокам современного мифотворчества: Монография. – К.: КИТ, 2004. – 150 с.
Предлагаемая читателю книга представляет оригинальное культуролого-психологическое исследование проявляющихся в современности феноменов мифологического сознания. Автором отстаивается идея дуализма форм современного мифотворчества – “естественной” и “искусственной”. Применена модель реконструкции текста имплицитного искусственного мифа. В свете представления об искусственном мифе анализируются события актуальной геополитической реальности.