Шановні колеги! Запрошуємо до участі!

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ РОЗДІЛУ ДО КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ,
присвяченої 125-річчю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та 25-річчю кафедри психології і педагогіки «ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ПРОСТОРУ
ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Розділи повинні відповідати таким вимогам:
– параметри сторінки: ліве поле – 30 мм; верхнє, нижнє – по 20 мм, праве – 10 мм.;
– MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль з інтервалом 1,5 (у тексті не повинно бути примусових переносів);
– у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва розділу;
– у вступі зазначити: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової розвідки;
– логічний виклад матеріалу з обов’язковим посиланням на джерела;
– посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Упродовж останніх років студії з проблем розвитку вищої освіти досліджують Г. Калінічева , ……..). Бажано посилатися на літературу, опубліковану за останні 5 років, і не посилатися на російські джерела.
– текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни – звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, розшифровувати. Наприклад: Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України).
– мова – українська, лапки у тексті – « ».
Обсяг розділу – 65 тис. знаків разом із бібліографією (1,5 д.а.). Розділ має містити такі компоненти: вступ, методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки.

Наприкінці розділу прохання подати інформацію про автора: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, ORCID ID, а також контактну інформацію (e-mаil, номер телефону).
Готові розділи просимо надсилати до 01 березня 2023 р. на електронну пошту kpip.kpi@gmail.com

Публікація видання здійснюватиметься за кошти авторів.